Multikulturális érzékenyítő tanfolyam a kisebbségi és más nemzetiségű kisgyermekekkel foglalkozók körében

Napjainkban már a kisgyermekek ellátási színterén, a bölcsődékben is megjelennek külföldi kultúrájú családok. A tanfolyam célja annak elérése, hogy a kisgyermeknevelő képessé váljon – ismeretei által – az egyenlő bánásmódra. A tanfolyam további célja az, hogy a kisgyermeknevelők multikulturális ismeretek megszerzésével és interkulturális kompetenciagyakorlatok segítségével felkészültebbek legyenek azokra az élethelyzetekre, amelyekkel munkájuk során szembesülnek, ha külföldi gyermek érkezik környezetükbe.
A résztvevők – különös tekintettel a szülő-szakember közötti viszonyra – empatizálást és asszertivitást is elsajátítanak.
Az interkulturális kompetenciák fejlesztésének alapvető feltétele a helyes önismeret és a nyitott személyiség. A kisgyermeknevelőknél ez a két személyiségvonás munkájuk alapfeltétele. Mégis az idegennel, az ismeretlennel való találkozás elbizonytalanítja a személyiséget. Az interkulturális kompetencia képessé teszi a szakembert arra, hogy a multikulturális szituációkban rejlő problémákat és lehetőségeket egyaránt felismerje, továbbá, hogy a sokszínűségben rejlő értékre felfigyeljen, és más, külföldi partnerekkel hozzáértő és értő viszonyba kerüljön.
A tanfolyam íve aszerint alakul, hogy a kisgyermekekkel való foglalkozás során már meglévő, erős és biztos képességeket önreflexiós módon felismertetjük a részvevőkkel. Ezeket a képességeket igyekszünk úgy beágyazni, hogy azok idegen, ismeretlen szituációban is felszínre kerüljenek. Ilyen képességek az önismeret, interkulturális kommunikációs készségek, empátia, nyitottság, rugalmasság, konfliktuskezelés, kreativitás. Ezen képességek megerősítése és fejlesztése után a kulturális különbözőségek, a kulturális idegenségből, ismeretlenből fakadó negatív, de legalábbis félsszel telített attitűd lebontására kerül sor. Ebben segítenek a praktikus ill. az empatizáló, érzékenyítő gyakorlati elemek. A tanfolyam az alapvető elméleti ismeretek mellett, konkrét praktikus multikulturális ismereteket is tartalmaz.
A képzési program főbb pontjai: Elméleti háttér és kulturális sokszínűség * Kultúra és interkulturális kompetencia * A hatékony együttműködés és a segítés módszerei

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva