Összefüggő nyári szakmai gyakorlat – Az előkészítés feladatai

Példa egy számítástechnikai szakgimnáziumból

 

A köznevelési és a szakképzésről szóló törvény minden szakgimnáziumi tanuló számára előír kötelező szakmai gyakorlatot. Ennek törvényi feltételeit és a gyakorlatban felmerülő feladatokat tekintjük át egy számítástechnikai szakgimnázium példáján keresztül.

 

A szakgimnáziumban

 

 • a 10. évfolyamon 105 órában,
 • a 11. évfolyamon 140 órában

 

kell megszervezni az összefüggő gyakorlatot, melyet a jogszabály előír.

 

Az adott tanulónak a 10., illetve a 11. évfolyam sikeres teljesítése után a nyári szünetben kell a gyakorlaton részt venni, ez a feltétele a következő évfolyam megkezdésének.

 

Ki szervezheti meg a gyakorlatot?

 

A szakmai gyakorlatra egyénileg vagy iskolai szervezésű külső helyszínen kerülhet sor. Az iskolák azért preferálják az egyedileg választott külső helyszínt, mert ott a tanulók minőségi munkahelyi tapasztalatokat szereznek, valós munkakörnyezetben a jelenleg tanult szakmához illeszkedő gyakorlati feladatok megoldásával foglalkozhatnak.

Lehetőség van olyan szakmai kapcsolatok kiépítésére is a gyakorlat során, ami a majdani munkakeresésükkor, munkavégzésükkor segítség lehet. Mindezeken felül előnyt kovácsolhatnak abból is a fiatalok, ha olyan cégnél sikerül a szakmai gyakorlatot eltölteni, amely elismert a vállalkozások között és a munkaerőpiacon.

Egy elismert, híres, megbízható cégnél töltött gyakorlat a munkakeresés során majd az önéletrajzukban is kiemelt szerephez juthat.

 

A gyakorlat helyszínének kiválasztása

 

A külső gyakorlati helyszínt a szülő, a tanuló is megkeresheti, a feltétel csak az, hogy esetünkben a kiválasztott cégnél informatikus munkakörben dolgozó munkatárs felügyelje a tanuló munkáját.

Ha a tanuló nem kap vagy nem talál külső helyszínt, akkor az iskola által szervezett gyakorlaton kell részt vennie, az iskola által meghatározott helyszínen és időpontban.

 

Az együttműködés létrehozása

 

Ha a szülők megtalálták a megfelelő helyszínt gyermeküknek, és a cég vállalja is a diák szakmai gyakorlatának lebonyolítását, még nagyon sok teendő van.

Az iskolákban beszerezhető a hatályos jogszabályoknak megfelelő együttműködési megállapodás, melyet el kell juttatni a gyakorlóhelyhez, ahol kitöltik a formanyomtatványt, és 4 eredeti példányban visszaküldik az iskolába.

 

Az együttműködési megállapodásban szereplő adatok

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell

 

 • egyrészről a fogadó szervezet adatait (nevét, adószámát, székhelyét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, a törvényes képviselő nevét, valamint a szakmai gyakorlat kijelölt kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét);
 • másrészről az iskola, a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott iskolák esetében a szakképzési centrum adatait (nevét, adószámát, székhelyét, oktatási azonosítóját, törzskönyvi nyilvántartási számát, statisztikai számjelét, törvényes képviselőjének nevét, a tagintézmény nevét, címét és a kijelölt kapcsolattartó nevét, elérhetőségeit).

Az együttműködési megállapodás tartalma

 

Az együttműködési megállapodásban meg kell határozni, hogy az együttműködés határozott vagy határozatlan időre jön létre, határozott idő esetén meg kell határozni a pontos időpontot is, például a felek az együttműködést 2017. június 19-től augusztus 18-ig kötik. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a szerződésben vállalt tanulók gyakorlati képzését a szerződésben meghatározott időszakban kell lebonyolítani.

 

A megállapodásban ki kell térni a gyakorlati képzést megvalósító szervezet feladataira és kötelezettségeire.

 

Ebben a részben kell szabályozni többek között azokat a kötelezettségeket, amelyeket a jogszabály előír, így például

 

 • a kötelező pénzbeli juttatást,
 • az előírt tárgyi és személyi feltételek biztosításának kötelezettségét,
 • a tanulók munka-, balesetvédelmi és szükség szerint tűzvédelmi oktatásban történő részesítésének kötelezettségét.

 

A fogadó szervezetnek kötelező foglalkozási naplót és jelenléti ívet vezetni. A fogadó szervnek kötelezettsége az iskolának a tanuló jelenlétéről és mulasztásáról információt adni.

 

A kötelezettségek között kell szabályozni azt is, hogy a tanulónak milyen juttatásokat kell adni, így például

 

 • kedvezményes étkezést,
 • útiköltség-térítést,
 • munkaruhát,
 • egyéni védőfelszerelést,
 • tisztálkodási eszközöket és
 • kötelező juttatásokat.

 

Ezen juttatásokon felül a tanulót megilleti szünet és felkészülési idő is egyes esetekben a szakképzésről szóló törvény 66. § alapján. Az együttműködési megállapodásban a felek egyéb, meghatározott feladatait és kötelezettségeit is rögzíthetik.

 

Az iskola feladataiAz együttműködési megállapodás nemcsak a fogadó szervezet, hanem az iskola feladatait és kötelezettségeit is kötelezően rögzíti.

 

Az iskola kötelezettsége

 

 • a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatának biztosítása,
 • a felelősségbiztosítás megkötése,
 • az együttműködési megállapodás aláírását megelőzően a területileg illetékes kamarával együtt ellenőrizni a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a fogadó szervezetnél.

 

9

 

Az együttműködési megállapodás mellékletei

 

Az együttműködési megállapodás tartalmaz egy függeléket, melyen meg kell nevezni

 

 • a szakképesítést, illetve
 • az ágazatot, ágazati szakképzés esetén, valamint
 • a szakképzés OKJ-számát is.

 

Példánkban informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04) és szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) szakma képzését vállalta a gazdálkodó szervezet. Az ágazat ez esetben Informatika (azonosító száma XIII.).

 

A képzés meghatározása után évfolyamonkénti bontásban, az oktatás munkarendjének feltüntetése mellett (nappali rendszerű iskolai oktatás, felnőttoktatás nappali munkarend szerint, felnőttoktatás esti munkarend szerint, felnőttoktatás levelező munkarend szerint vagy egyéb sajátos munkarend) meg kell határozni

 

 • a tanulói létszámot,
 • a gyakorlati képzés időtartamát órában évfolyamonként, valamint
 • a kiegészítő gyakorlati képzés arányát évfolyamonként százalékban kifejezve.

 

Esetünkben a cég az együttműködési megállapodást egy 11. évfolyamos tanuló 140 órás gyakorlati képzésére köti, az előírt gyakorlati képzés időtartama erre az évfolyamra 140 óra.

 

Tanulókra vonatkozó információk

 

Az általános adatokon felül az adott szakképesítéshez tartozó tanulók adatait is fel kell tüntetni. Itt szerepel a tanuló neve, oktatási azonosító száma, az iskola típusa (szakiskolai képzés, szakközépiskolai képzés vagy szakgimnáziumi képzés), az adott évfolyam, melyet követően a gyakorlatot el kell végezni.

Fel kell tüntetni, hogy a tanuló rendelkezik-e érettségivel, jelezni kell, hogy szintvizsgára sor kerül-e, illetve hogy szükséges-e.

Meg kell határozni a gyakorlat típusát (ez lehet kiegészítő gyakorlati képzés, összefüggő szakmai gyakorlat vagy egyéb gyakorlat).

 

Fontos, hogy pontosan fel kell tüntetni

 

 • a szakmai gyakorlat kezdetét, végét,
 • a gyakorlati képzés helyszínének nevét, címét,
 • a gyakorlati képzést felügyelő személy nevét, telefonszámát és e-mail-címét.

 

Fontos továbbá az is, hogy a megállapodásban meg kell határozni a tanulót megillető pénzbeli juttatás összegét.

A juttatás egyheti összege rögzíthető a megállapodásban. 2017-ben az együttműködési megállapodás alapján összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő tanulónak hetente 6216 Ft-ot kell fizetni.

 

A díjazás kifizetése

 

A tanulói juttatás mértéke a jogszabályban meghatározottak szerint a minimálbér 15%-ának 1,3-szerese, 2017-ben 24 890 Ft 4 hétre. A tanuló nem válik biztosítottá, így a NAV felé a 17T1041-es nyomtatványon bejelenteni nem kell.

A díjazás adó- és járulékmentes, tehát a gazdálkodó szervezet teljes összegben fizetheti ki a tanulónak a díjazást. Együttműködési megállapodás alapján gyakorlaton részt vevő tanulónak nem feltétel a bankszámlára történő utalás, tehát akár készpénzben is fizethető.

A díjazás minden megkezdett hétre jár a tanulónak. A díjat a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló távol marad. A hiányzásokat pótolni kell.

A tanulónak járó díjazást az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni.

 

Mennyit kell összesen fizetni a 140 órás gyakorlatra?

Ha a tanuló négy teljes hét (20 nap) alatt teljesíti a gyakorlatát, 4 × 6216 Ft-ot, összesen 24 864 Ft-ot kell fizetni. Ha azonban a gyakorlat hét közben kezdődik, és a 20 nap öt hetet érint, minden megkezdett hétre megilleti a tanulót a díjazás, ez esetben 5 × 6216 Ft, 31 080 Ft.

Előzőek alapján, tehát ha a szakmai gyakorlatra például június 19-től július 14-ig kerül sor, akkor pontosan négy hét alatt teljesíti a tanuló a gyakorlatot, így 24 864 Ft illeti meg. Ha azonban a gyakorlat kezdetének időpontja 2017. június 28., és a 20 nap teljesítése 2017. július 25-én telik le, akkor 5 hétre illeti meg a tanulót díjazás, összesen 31 080 Ft összegben.

 

A törvény szerint a szakgimnáziumi tanulóknak kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Könyvelés rovatunkban az együttműködési megállapodásról, illetve a díjazásról szóltunk, ezúttal pedig további kérdésekre keressük a választ.

 

Milyen feladatokat kell teljesítenie a tanulónak a gyakorlat során?

 

Általában az iskolák rendelkeznek a gyakorlathoz egy ajánlott tematikával, melyben meghatározzák azokat a témaköröket, illetve feladatokat, melyeket iskolaként ajánlanak. Természetesen a cég profiljától függően a gyakorlat tartama, a konkrét feladatok változhatnak.

 

A példánkban szereplő informatikusképzésben részt vevő 11. évfolyamos tanulónak a gyakorlata két fő részből áll, az adatbázis- és szoftverfejlesztési gyakorlatból és a hálózati ismeretekből:

 

 • A gyakorlat első részében az ajánlás szerint hangsúlyt fektetnek a programozási nyelvre, az állománykezelésre, a web-programozás alapjaira.
 • A második részben a tanulók hálózati ismereteit bővítik otthoni és kisvállalati környezetben, kis és közepes üzleti hálózatokkal kapcsolatos feladatokat látnak el, valamint hálózati eszközök konfigurálásával foglalkoznak.

 

16

 

Milyen igazolásra van szüksége a tanulónak a gyakorlat teljesítéséről?

 

A gyakorlaton való részvételt minden esetben igazolni kell az iskola felé.

 

Ehhez szükség van

 

 • egy munkanaplóra, melyhez az iskola ad egy munkasablont, és a diáknak kell kitölteni,
 • egy cég által kiállított teljesítésigazolásra, valamint
 • a jelenléti ívre, melyet a diáknak minden gyakorlati napon alá kell írnia.

 

Általában ezek a dokumentumok az iskolák honlapján elérhetők, letölthetők az e-naplón keresztül. A dokumentumokat az iskola által meghatározott formában és határidőig le kell adni. Ha a dokumentációt a diák határidőben nem adja le, az évfolyamismétléssel jár.

A gyakorlaton való részvétel kötelező, a szakképzési törvény a felsőbb évfolyamba lépés feltételeként írja elő az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítését.

 

Milyen dokumentumot kell vezetni a gyakorlóhelynek?

 

A gyakorlóhely úgynevezett foglalkozási naplót köteles vezetni.

 

A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei

 

 • az elvégzett szakmai tevékenységek leírása tantárgyanként, valamint
 • az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, részvétele és mulasztása a képzés során.

 

Az oktatási naplót 5 évig kell megőrizni.

 

Egyes szakmák esetében letölthető az előre elkészített foglalkozási napló, melyet a szakképzési kerettanterv alapján készített el a kamara, azonban ha az oktatott szakmánál nincs ilyen, akkor az üres foglalkozási naplót kell tartalommal megtöltenie a kijelölt oktatónak.

 

Milyen csökkentésre jogosult a gyakorlati képzőhely?

 

Az iskolarendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés esetén van lehetőség csökkentő tétel figyelembevételére a gyakorlati képzés szervezése során. Ennek összege minden teljesített gyakorlati nap után 3485 Ft tanulónként, melyet az előlegbevallásnál figyelembe lehet venni.

 

Milyen ellenőrzésre számíthatunk a gyakorlat során?

 

A Munkaügyi Felügyelőség jogosult a gyakorlati helyen a jogviszonyt és a kapcsolódó dokumentumokat munkaügyi ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ehhez nagyon fontos, hogy a képzőhelyen rendelkezésre álljon a kamara által ellenjegyzett Együttműködési megállapodás, az aláírt jelenléti ív.

Általában a gyakorlaton részt vevő diák fiatalkorú, így kiemelt figyelmet kell fordítani a rájuk vonatkozó szabályok betartására. Esetükben a gyakorlati képzési idő nem haladhatja meg naponta a hét órát, míg nagykorú tanuló esetén a gyakorlat ideje legfeljebb 8 óra lehet.

 

Greskóné Koller Krisztina

Saldo Zrt.Saldo logo simple

 

 

 

szak-button_2

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva