Műhely a világra – Az „Arany EGYMI” projektje

Pályaorientációs segítség SNI-s fiataloknak

 

A székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskolai Intézményegység programja a sajátos nevelési igényű fiatalok szakmai orientációját karolja fel, hiszen az intézmény saját tapasztalatából ismeri ezeknek a fiataloknak különösen nehéz – a lemorzsolódás, a foglalkoztatás hiánya és ezáltal a szociális elszigetelődés veszélye által fenyegetett – helyzetét.

A program életrehívói állandó műhelysarkot hoztak létre az ehhez kapcsolódó internetes háttérrel, ahol a kézműves termékek, mint például famunkák, viasz-, illetve gyöngy- vagy textiltárgyak készítéséhez kapnak a fiatalok a gyakorlatban felhasználható háttérismereteket. A projekt távlati célja az is, hogy új OKJ-s szakma, a „Népi kézműves-fazekas szakirány” bejegyzését érje el.

A projekt megnyerte egy áruházlánc támogatását is, ahol az elkészült kézműves termékeket értékesítették, és megismertették a régióval a műhelyben végzett értékes munkát. Továbbá kézműves mesterek, szakemberek, művésztanárok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, hozzáadva saját tudásukat, ezzel is erősítve a társadalmi szereplők közti együttműködést.

 

A program a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Szakképzési Díja Innováció kategóriájának jelöltje volt, ennek kapcsán kérdeztük Megyerné Fodor Zsuzsannát, az intézmény gyógypedagógusát.

 

Hogyan járult hozzá a projekt a szakképzés hatékonyabbá tételéhez? Milyen pluszt adott az intézmény tanárainak, szakoktatóinak, tanulóinak?

 

A projekt a tanulók szakképzésbe történő belépését, a pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti tantárgyak támogatását segíti, a szakképző évfolyamokon az iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakaszában pedig olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzéséhez járul hozzá, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

 

Három 9. előkészítő évfolyamos osztályunk működik, a szakképzésben jelenleg oktatott szakmáink:

 

 • Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés,
 • Kőműves és hidegburkoló szakképesítés,
 • Virágkötő rész-szakképesítés,
 • Konyhai kisegítő rész-szakképesítés,
 • Számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés,
 • Kerti munkás rész-szakképesítés,
 • Textiltermék-összeállító rész-szakképesítés,
 • Lakástextil-készítő rész-szakképesítés.

 

E képesítések megalapozását segíti a projekt innovatív pedagógiai, módszertani eljárások ötvözésével.

Kilépve a szakképzés hagyományos iskolai világából – szervezeti kereteit tekintve hagyományos és konstruktivista tanulásszervezési eljárások tanórai, iskolán kívüli és szabadidős keretében zajlik – a népi kismesterségek megismertetésével, gyakorlásával, eszköztárának alkalmazásával személyiségfejlesztő eljárássá válik, továbbá integrációt segítő stratégiaként erősíti a szakmaelsajátítást. A programtervezés, -vezetés a differenciálásra, egyéni képességfejlesztésre épít.

 

Projektmódszer alkalmazásaA projektmódszer keretében a tanári közlésről a tanulói tevékenységre helyezzük a hangsúlyt.

A módszer lényege, hogy

 • gyakorlati feladatot,
 • esztétikai élmény átélését,
 • egy problémát,
 • tudás vagy tevékenység elsajátítását,
 • témát, gondolatkört

széles összefüggésekben tárjon fel.

Fordított logikát követ: a produktumra, sikeres szellemi, tárgyi teljesítményre törekvő tevékenység kapcsán talál megtanulásra érdemes ismereteket, keres szükséges információkat, rendel a feladathoz (tan)anyagot.

Jellegéből adódóan sok, előre nem tervezett intuitív elemet tartalmaz. Alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván. A projekt vezérlése folyamattervezést kíván a pedagógustól, az együttműködő csoporttól egyaránt.

 

Minden pedagógusunk arra törekszik, hogy tanulóink számára minta legyen, közvetlen kapcsolatot építsen ki velük, hogy tanítványaink bizalommal, szeretettel, őszinteséggel forduljanak hozzánk, mi viszont megbecsüléssel, odafordulással kínáljuk a tanulási helyzet, konfliktushelyzet, egyéb szituációk megoldási lehetőségeit.

Programunkkal sikerült elérnünk, hogy diákjaink szeretnek iskolába járni, hiszen egész napjuk, ezen belül délutánjaik szervezésekor gyermekközpontúvá váltunk. A programmal nemcsak értelmi képességeikre, hanem egész személyiségükre hatunk. Figyelembe vesszük eltérő adottságaikat, képességeiket, igényeiket, körülményeiket. Kellő hangsúlyt kap az érzelmi és erkölcsi nevelés is.

Az alkotófolyamatban pedig társsá kell válnunk. Ha a tanuló alkotótevékenysége közben érzi és megéli nevelői bizalmát, ha az újfajta szerepfelfogással sikerül teret engedni a fokozott tanulói aktivitásnak, önállóságnak, akkor a tanár-diák kapcsolat bensőségesebbé, gazdagabbá válik, s ez kihat közös iskolai életünk egész tartalmára. A programmegvalósítás a diákokkal foglalkozó szakoktatók, tanárok folyamatos képzését, önképzését igényli.

A projekt működését segítendő, létrehoztuk a Műhelyvilág Alapítványt, mely a fenntarthatóságot, anyagi-gazdasági hátteret hivatott biztosítani.

 

12_13

 

A szakképzés mely pontjain kellene/lehetne hasonló pályázatokkal segíteni?                 

 

A sajátos nevelési igényű fiatalok számára pályázati lehetőség biztosítását tartjuk szükségesnek értékteremtő munka végzéséhez. Támogatandó a megfelelő felkészítés, a diákok szakmai elméleti és gyakorlati tudásának színvonalemelése.

Javasoljuk innovatív megoldások ösztönzését, amelyek hozzájárulnak azon célkitűzéshez, hogy minél több vállalat, vállalkozó bekapcsolódjon a szakiskolák gyakorlatorientált képzésébe. Ennek létrejöttével a tanulók képzésén túl, társadalmi elfogadottságuk népszerűsítése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a szemléletformálás további kiterjesztése, a pályaválasztás lehetőségének bővítése, új szakmai képzések indítása jöhet létre.

Támogatásra érdemes, ha valamely intézmény, például a mi szakiskolánk bizonyítottan magas színvonalú oktatási-nevelési, szakképzési tevékenységet végez, ezért központi szinten és pályázati lehetőségekkel segítsék területileg és szakmailag önálló képző intézményként való működésének kialakítását, modellintézménnyé válását.

 

Ennek indoka a következő:A 46/ 2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosítása még előirányozta a szakiskolai egységek leválását [5. sz. melléklet a 46/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez; 3. sz. melléklet a 210/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez], majd ez még ugyanabban az évben hatályon kívül helyezésre is került.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legújabb módosítása új fogalmat vezet be a köznevelési feladatok ellátását illetően, nevezetesen a szakiskolai képzést, mely eddig döntően az EGYMI-k keretében speciális szakiskolai képzésként működött, ám sajnos további szervezeti, szakmai és egyéb tekintetben nem finomította, szabályozta, csak a szakképzési centrumok irányításáról – melyek a többségi szakképzést végzik – rendelkezik.

 

Ezért tehát szakmailag indokolt, hogy a sajátos nevelési igénnyel rendelkező szakképzésbe bekapcsolódó, rész-szakképesítést elsajátító tanulók speciális helyzetük és igényük miatt az erre a célra külön létrehozott és ennek megfelelő ellátást biztosító különálló intézménytípusban, a szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.

A szakiskola szakmai középfokú oktatási feladatot lát el. Alaptevékenységét tekintve SNI tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatását végzi. Működése számottevő mértékben eltér az alapfokú oktatástól, ezért szakiskolai nevelőközösségünk nem tartja helyesnek az EGYMI-k jelenlegi formában fenntartott szervezeti felépítését.

 

Milyen intézményi folyamatba illik a pályázati projekt? Volt-e hasonló előzmény, pályázat, terveznek-e további pályázatokat?

 

A „Műhely a világra” c. pályázati projekt szakiskolai intézményegységünk korábbi tevékenységeihez kapcsolódik, illetve továbbépítése eddigi bevált jó gyakorlatainknak, projektjeinknek.

„… mert közös a világunk.” Esélyegyenlőségi tematikus program – az integrált foglalkoztatásra jogosult SNI személy társadalmi beilleszkedésének segítésére és megfelelő munkahely megtalálására címet viselő innovatív, folyamatosan bővülő programsorozat.

Szakiskolai képzésünk kimeneti célja a munkavállalás, munkahely megtalálása a végzős diákok számára. Sajátos nevelési igényű tanulóink társadalmi el-/befogadásához elengedhetetlen szűkebb és tágabb környezetük érzékenyítése, ezáltal segítve beilleszkedésüket, alkalmazkodásukat, minél több szereplő bevonásával a gazdasági, üzleti és civil területekről egyaránt. Ennek megvalósításával a különleges bánásmódot igénylő gyermekek értékteremtő, teljes jogú tagjaivá válhatnak társadalmunknak.

Napjainkban egyre fontosabb szerepe van a sajátos nevelési igényű fiatalokat érintő problémák megfelelő kezelésének. A társadalom speciális helyzetű rétegcsoportjának foglalkoztatási hiányát, munkanélkülivé válását elsősorban alacsony iskolázottsági szintjük, szakmai képzettségük hiánya okozza; beilleszkedésüket, munkaerőpiaci részvételük megalapozását, folyamatos biztosítását megfelelő képzéssel, közösséget formáló Esélyegyenlőségi Tematikus Programsorozattal lehet elősegíteni, javítani.

Ezek a gondolatok tartalmazzák – többek között –, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, a sajátos nevelési igényűek csoportjába tartozók számára meg kell teremteni önmagukban és környezetükben mindazon feltételeket, amelyek számukra esélyt teremtenek a felnőttéletben való boldoguláshoz, képességük szerinti társadalmi beilleszkedésükhöz.

Eddigi célkitűzéseink folytatását, programbővítését, pályázati források keresését az elkövetkezendő időszakban is tervezzük.

 

Temesvári Zsolt

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva