Hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítése – Szankciók, mentesítések

Gondban vannak a képzőhelyek

 

Többször találkozunk a gyakorlatban azzal a kérdéssel, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlatot nem, vagy nem megfelelően teljesítik. Hiányoznak, nem jelentkeznek a megbeszélt időpontban a szakmai gyakorlatra, különféle indokokkal távol maradnak.

 

Gyakori kérdés, hogy

 

 • ilyenkor a szakmai képzőhely mit tehet a hallgatóval, alkalmazhat-e szankciókat?
 • kit és milyen körülmények között lehet felmenteni a gyakorlat alól?
 • mit kell tenni a hiányzásokkal?

 

E kérdéskört járjuk körül jelen cikkünkben.

A kérdés pontos megválaszolásához elengedhetetlen annak ismerete, hogy a képzések során mennyire fontos a gyakorlati oktatás teljesítése, milyen szankciók kapcsolódnak ahhoz, ha a hallgató nem, vagy nem megfelelően teljesíti az előírt szakmai gyakorlatot. Ki és milyen feltételekkel kaphat részleges vagy teljes felmentést, illetve kire és milyen feltételekkel alkalmazhatók eltérő követelmények?

 

Mit mondanak a jogszabályok?

 

A válaszokat a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a végrehajtásáról kiadott 87/2015. (IV. 9.) kormányrendeletben találjuk meg.

A szakképzettségre, valamint a gyakorlati oktatásra vonatkozó feltételeket minden szakon a képzési program, illetve az adott szakhoz kapcsolódó képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

 

Alapképzés

 

 • A gyakorlatigényes alapképzési szakokon legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.
 • A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.
 • Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet kell, és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni.
 • A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

 

Mesterképzés

 

A mesterképzésben mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak a második felsőfokú végzettségi szintje.

A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

 

További képzések

Az osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell, és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.

A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév. Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.

 

paragrafus-jel-1706

A záróvizsgára bocsátás feltétele

 

A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, továbbá az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára.

 

Duális képzés

 

Duális képzés esetén a fentiek annyival egészülnek ki, hogy

 

 • a műszaki, az informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon,
 • szociális munka alapképzési szakon, illetve
 • a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon

 

folytatott képzés során a tanterv szerinti gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, az általa minősített szervezetnél folyik.

Duális képzésben történő részvétel esetén is a záróvizsgára bocsátás, valamint a végbizonyítvány kiállításának feltétele az előírt szakmai gyakorlat teljesítése.

 

Mikor sikertelen a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat sikertelen,

 

 • ha a hallgató arról hiányzott, és a hiányzását nem pótolta, valamint
 • ha a szakmai gyakorlat beszámolója nem került elfogadásra.

 

Mindkét esetben a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni a következő szakmai gyakorlati ciklusban.

 

A hiányzásokat pótolni kell

 

Mint láttuk, tehát a hiányzásokat minden esetben pótolni kell, függetlenül attól, hogy arra igazoltan vagy igazolatlanul került sor. Ha tehát a hallgató nem teljesíti az adott ciklusban a gyakorlatát, azt a későbbiekben pótolnia kell ahhoz, hogy a záróvizsgára bocsátás és a végbizonyítvány kiadásának feltételeit teljesíteni tudja.

Egyéb esetben nem tudja a záróvizsgáját megkezdeni, illetve nem kap végbizonyítványt.

Erről mindenképpen tájékoztatni kell a hallgatót, ha a szakmai gyakorlatát nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

 

Alkalmazhatók-e szankciók?

 

Kérdésként merül fel, hogy a képzést biztosító gyakorlati képzőhely a gyakorlatát nem teljesítő hallgatóval szemben alkalmazhat-e szankciót, és az milyen mértékű lehet.

Duális képzés esetén a hallgatói díjazás a teljes képzési időszak alatt megilleti, hetente legalább a minimálbér 15 százalékának megfelelő összegben. A díj csökkentésére igazolatlan hiányzás esetén sincs lehetőség, az elmulasztott gyakorlati napokat pótolni kell.

 

Arra azonban lehetőség van, hogy a gazdálkodó szervezet egyoldalúan megszüntesse a duális képzésre kötött hallgatói munkaszerződést,

 

 • ha a hallgató a szerződésben foglalt szabályokat megszegi,
 • ha a hallgató a képzőhely jogos gazdasági érdekét sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít.

 

Az, hogy a hallgató az előírt szakmai gyakorlaton nem vesz részt, igazolatlanul távol marad, megalapozza a szerződés egyoldalú megszüntetésének lehetőségét.

 

9-1706

A hallgatói munkaszerződés felmondása

 

A hallgatói munkaszerződés megszüntethető felmondással is, mindkét fél részéről, eltérő rendelkezés hiányában a munka törvénykönyve szerinti 30 napon felmondási idővel.

A gazdálkodó szervezet jogosult abban az esetben is felmondással megszüntetni a hallgatói munkaszerződést, ha a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás megszüntetésre kerül.

 

Van-e mentesség?

 

Gyakorlatigényes alapképzési szak összefüggő gyakorlati napjait is teljesíteni kell, a mulasztott napokat esetükben is csak pótlással lehet teljesítettnek elfogadni.

További kérdésként merül fel, hogy az adott gyakorlat alól milyen esetekben van felmentésre, vagy mentességre lehetőség. Általános esetben erre a gyakorlat során nincs lehetőség, a hallgatóknak az előírt szakmai gyakorlatot – ahhoz, hogy a tanulmányaikat eredményesen be tudják fejezni – teljesíteni kell.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtási rendelete szerint a hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében néhány esetben azonban az általános szabályoktól eltérően van arra lehetőség, hogy a fogyatékossággal élő hallgató kérelmére kedvezmény vagy mentesség is megállapítható. Néhány esetben a meghatározott kedvezmény, illetve mentesség nemcsak a vizsgák, nyelvvizsgák és képzések során alkalmazhatóak, hanem a hallgatók szakmai gyakorlata során is:

 

 • Mozgáskorlátozott hallgatók esetén a gyakorlati követelmények alól részleges vagy teljes felmentés kérhető, illetve lehetőség van arra is, hogy a hallgató kérje a gyakorlati követelmények más formában való teljesíthetőségét.
 • Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmény többek között a fejlődési zavarból következő nehézségek miatti egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati (elméleti) feladatokkal való helyettesítése.

 

A felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó eljárásokat, szabályokat, és az alapján köteles elbírálni a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmeit.

 

Greskóné Koller KrisztinaSaldo logo simple

 

Saldo Zrt.

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva