A szakképzési hozzájárulás önellenőrzése – A szakképzési hozzájárulás önellenőrzése

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

 

 • a belföldi székhelyű gazdasági társaság,
 • a szövetkezetek a lakásszövetkezet, az iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével.

 

Kötelezett továbbá az állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat a víziközmű-társulatot kivéve, valamint egyes jogi személyek vállalata, leányvállalata.

Szintén kötelezett az ügyvédi iroda, végrehajtó-iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, a személyijövedelemadó-törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, az egyéni cég is.

2016. január 1-jétől kibővült a kötelezetti kör azokkal az egyéb szervezetekkel, akik tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytatnak, s az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkeztek, a választást követő hónap 1. napjától.

Kötelezettnek minősül minden belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.

 

Előlegbevallás, -befizetés

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek a tárgyév során, a tárgyév első 11 hónapjában (januártól novemberig) havonta a szakképzési hozzájárulásról elkészített előlegbevallás eredményeként előleget fizetnek.

Az előlegbevallás 2017-ben a 1708 bevallás 1708A-01-02 lap kitöltésével teljesíthető. A bevallási nyomtatványon előlegbevallás esetén a bevallás benyújtásának oka kódkockában az „1-es” kódot kell jelölni.

A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módját a jogszabályi keretek között a hozzájárulásra kötelezett maga választja meg.

 

A kötelezettség teljesíthető:

 

 • Részben vagy egészben gyakorlati képzéssel, bizonyos feltételek teljesítése esetén saját munkavállaló képzésével.
 • A fennmaradó kötelezettséget, amennyiben van, az állami adó- és vámhivatalnál vezetett NAV szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 számlára kell átutalni.

 

Éves bevallás

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

 

 • a szakképzési hozzájárulás alapját,
 • az éves bruttó kötelezettséget,
 • a csökkentő tételeket (alap és kiegészítő csökkentő tételeket), valamint
 • a saját munkavállaló képzése során elszámolható levonást,
 • a bruttó kötelezettség és a csökkentés különbözeteként kimutatott nettó kötelezettséget

 

a tárgyévről a tárgyév utolsó (december) hónapjára elkészített éves bevallásban állapítják meg.

A bevallás elkészítésénél éves bevallás esetén a benyújtás oka kódkockába a „2-es” kódot kell jelölni. A bevallást elektronikus úton a tárgyévet követő év 12. napjáig (2017. évre vonatkozóan 2018. január 12-ig) kell eljuttatni az állami adó- és vámhatóság részére.

 

6oldal

 

Önellenőrzés

 

A gazdálkodó szervezetnek sok más adó és járulék mellett a szakképzési hozzájárulást is önadózás keretében kell megállapítani és bevallani, ezért az adó megállapítással kapcsolatos tévedését utóbb az elévülési időn belül lehetősége van korrigálni.

Önellenőrzéssel azt az adót, szakképzési hozzájárulást lehet helyesbíteni, melynek összege eléri az 1000 forintot.

Az önellenőrzésnek feltétele, hogy a hibát fel kell tárni, és azt nyilvántartásba is kell venni.

 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell többek között

 

 • az eredeti bevallási kötelezettség határnapját,
 • a helyesbítés időpontját, mely megegyezik a nyilvántartásba vétel időpontjával, továbbá
 • az érintett adónem megnevezését,
 • a helyesbített adó alapját és összegét.

 

A nyilvántartás mellékleteként el kell készíteni a helyesbítés szöveges indoklását, az önellenőrzési pótlék számításának levezetését. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az önellenőrzés adóhatóság felé történő beküldésekor nem kell csatolni, azonban az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Szakképzési hozzájárulás esetén az elévülési idő az általános szabályok alapján annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év eltelte, amelyben az adóról a bevallást be kellett nyújtani. Az elévülés 6 hónappal abban az esetben meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor az elévülésig kevesebb mint 6 hónap van hátra.

 

A szakképzési hozzájárulás önellenőrzése

 

A gyakorlatban előfordul, hogy a 08-as alapbevallásban a kötelezett tévesen állapítja meg az előleget, illetve az éves kötelezettséget. Az alapbevallás benyújtása után mind az előleg, mind az elszámoló bevallás önellenőrzéssel helyesbíthető. A szakképzési hozzájárulás önellenőrzéséhez az adott időszakra vonatkozó bevallási nyomtatványt kell használni.

Például ha a 2015. évi elszámoló bevallásunkat szeretnénk önellenőrizni, ebben az esetben a 1508-as nyomtatványt kell kitöltenünk. Ha a 2017. február havi előlegbevallást kell javítanunk, a javítást a 1708-as nyomtatvány használatával tehetjük meg, biztosítva ezzel, hogy olyan helyzetbe kerülünk, mintha eredetileg is helyes bevallást adtunk volna be.

Ez azt jelenti, hogy az Adóhatóság vizsgálata is az önellenőrzéssel helyesbített bevallásra terjed ki.

 

Példa:Egy vállalkozás gyakorlati képzőnek minősül, tanulószerződést köt nyomdaipari tanulókkal, illetve együttműködési megállapodás alapján biztosít összefüggő szakmai gyakorlatot tanulóknak, mely alapján a havi előlegbevallásnál csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét.

A 2016. június havi alapbevallásában 136 eFt-ot vallott be kötelezettségként, de a bevallás utólagos felülvizsgálata során megállapította, hogy a bevallást tévesen nyújtotta be, nyilvántartásai alapján a tényleges havi szakképzési hozzájárulási kötelezettsége 106 eFt.

Ebben az esetben önellenőrzésként 2016. június hónapra beadja a 1608-as bevallást, és az önellenőrzés eredményeként kimutatja a –30 eFt-ot.

 

Ha az önellenőrzéssel érintett időszakban megállapított kötelezettség ismételt önellenőrzésére kerül sor, a korábbi önellenőrzés és az eredeti bevallás már felkönyvelésre kerül a folyószámlára, így a változást az eredeti bevallás és az önellenőrzés korrigált együttes összegéhez kell viszonyítani.

 

Példa:Folytatva az előző példát, a gazdálkodó szervezet külső könyvelőjéhez nem jutott el egy tanulónak az újonnan megkötött együttműködési megállapodás, valamint a tanuló jelenléti íve. A tanuló 2016. június hónapban 3 gyakorlati napot teljesített az összefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatából a gazdálkodó szervezetnél.

Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet a hozzájárulási kötelezettségét (453 000 / 130 × 3 nap = 10 453 Ft-tal) 10 eFt-tal csökkentheti. Ennek érvényesítésére ismételt önellenőrzést kell benyújtani az Adóhivatalhoz. Az adófolyószámlán az alapbevallás és az 1. sz. önellenőrzési bevallás eredményeként 106 eFt szerepel, így a 2. sz. önellenőrzési bevallásban kötelezettségcsökkenésként a 10 eFt-ot kell kimutatni.

 

fotó-7

 

Az adófolyószámla

 

Az Adóhivatal a bevallott kötelezettségváltozások adószámlára történő felkönyvelése során speciális szabályokat alkalmaz.

Az adófolyószámla kötelezettség oldalára felkönyvelt előlegek és előleg-önellenőrzések összege, valamint az előlegek és az éves kötelezettség különbözeteként felkönyvelt összeg összesített összegének meg kell egyeznie az adózó által az elszámoló bevallásban közölt éves kötelezettség összegével.

Az éves kötelezettség összege a benyújtott alapbevallásban és az önellenőrzési láncban az utolsó önellenőrzés bevallásában közölt adat. A szabály átláthatóságát szemlélteti az 1. ábra, melyben egy vállalkozás 2016. évre vonatkozó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége került kimutatásra.

Van azonban néhány tudnivaló, amit a szakképzési hozzájárulás előlegének önellenőrzésével kapcsolatban fontos kiemelni.

 

Elszámolással le nem zárt időszak előlegbevallásának önellenőrzése

 

Ha olyan időszakra nyújtunk be önellenőrzést, mely időszak még nem került elszámoló bevallással lezárásra, akkor az előleg-önellenőrzés könyvelése az önellenőrzés általános szabályai szerint történik.

Az önellenőrzés bevallásában kimutatott kötelezettségnövekedés vagy kötelezettségcsökkenés kerül könyvelésre az adófolyószámlára, és módosítja az alapbevallás felkönyvelt adatát.

 

Példa:Egy gazdálkodó szervezet esetében 2017. január hónapra megtörtént az alapbevallás, melyben a gazdálkodó szervezet 198 eFt szakképzési hozzájárulási kötelezettséget vallott be. A nyilvántartások felülvizsgálata során a vállalkozás megállapította, hogy a tényleges kötelezettsége 208 eFt, így elkészítette a 2017. január hónapra szóló 1. sz. önellenőrzési bevallását, melyben a 01-02 lap 43. sorának c) oszlopában javította kötelezettségét, 208 eFt-ra.

Az adófolyószámlán az alapbevallásban szereplő 198 eFt (eredeti kötelezettség) felkönyvelésre került 2017. február 12-i dátummal, majd az önellenőrzés beérkezésekor az Adóhivatal az önellenőrzési bevallásban kimutatott kötelezettségkülönbözetet, esetünkben +10 eFt-ot előírja az adófolyószámlán. Az eljárással biztosítja, hogy a vállalkozás tényleges kötelezettségét tartalmazza az adófolyószámla.

 

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Előleg és az éves kötelezettség különbözete 12
Előleg bevallás (eFt) Elszámoló bevallás (eFt)
Kötelezettség 178 184 190 186 188 136 142 180 187 183 195 200 2166
Önellenőrzés 1 188 210 106 203
Kötelezettség különbözete 10 20 -30 20
Önellenőrzés 2 96 210
Kötelezettség különbözete -10 7
Kötelezettség 188 184 210 186 188 96 142 180 187 210 195 200 2166
1966

 

A módosított előlegbevallás még elszámoló bevallással nem került lezárásra, így speciális adófolyószámla könyvelésre nincs szükség.

Az év végi elszámoló bevallás benyújtásakor a december havi kötelezettség adószámlára történő könyvelésekor az adóhivatal az önellenőrzésről szóló előlegbevallás 1708-01-02-es lap 43. sorának c) oszlopában közölt adatot veszi figyelembe, esetünkben a 2017. január. előlegbevallás esetén a 208 eFt-ot.

 

Elszámolással lezárt időszak előlegbevallásának önellenőrzése

 

Ha az adott elszámolási időszak az elszámoló bevallás benyújtásával már lezárásra került, a lezárt időszakra is benyújtható előleg-önellenőrzéséről szóló bevallás, azonban az Adóhivatal ebben az esetben speciális szabályt alkalmaz a bevallás adófolyószámlán történő könyvelésére.

Miért is teszi ezt? Erre azért van szükség, hogy az adófolyószámlán ne jelenjen meg duplán a kimutatott kötelezettségnövekedés vagy kötelezettségcsökkenés.

Nézzünk erre is egy példát!

 

Példa:A gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettsége 2016. évben 2166 eFt. Az elszámoló bevallást határidőben 2017. január 12-ig benyújtotta az 1. ábra szerint. Nyilvántartásai felülvizsgálatakor megállapította, hogy a feltárt és jegyzőkönyvezett 2016. június hónapra szóló 2. sz. önellenőrzési bevallását nem nyújtott be az Adóhivatal felé.

Az éves elszámoló bevallásban a 2016. évi kötelezettség (2166 eFt) helyesen került feltüntetésre. 2016. július hónapra előlegként 96 eFt került könyvelésre, az elszámoló bevallás benyújtását követően 2017. január 12-i esedékességgel az Adóhivatal 190 eFt-ot írt elő kötelezettségként.

 

Az adófolyószámlán az előlegbevallás önellenőrzésének eredményeként 2017. július hónap vonatkozásában előírásra kerül –10 eFt kötelezettség, azonban a lezárt időszakot érintő előleg önellenőrzésekor nem történik meg újra az elszámolás különbözetének kiszámítása, így az elszámoló bevallásból felkönyvelt különbözet (éves kötelezettség – előleg, esetünkben 2166 eFt – 976 eFt = 190 eFt) nem változik.

Az elszámoló bevallás benyújtását követően benyújtott előleg önellenőrzésének könyvelése tehát az önellenőrzésre vonatkozó általános szabály szerint történt meg, vagyis felkönyvelésre került a 10 eFt kötelezettségcsökkenés.

Azonban ahhoz, hogy a folyószámlán a vállalkozás tényleges kötelezettsége jelenjen meg, ahhoz egy technikai rendező tétel könyvelésére is szükség van. Második lépésként felkönyvelődik egy, az előleg önellenőrzéses bevallásában vallott különbözet összegével megegyező, de ellenkező előjelű rendező tétel (esetünkben +10 eFt) az elszámolás esedékességére (esetünkben 2017. január 12-i időpontra).

Ez a technikai rendezés biztosítja, hogy az adószámla kötelezettség oldalán az éves kötelezettség összege – hangsúlyozni kell, hogy amennyiben az nem változott – ne módosuljon.

 

Ha az éves elszámolás összege is módosul

 

Amennyiben az éves kötelezettség összeg is módosul, akkor nemcsak az előlegbevallásra, hanem az elszámoló bevallásra is önellenőrzést kell benyújtani. Ebben az esetben az önellenőrzés adófolyószámlára történő könyvelése az előlegbevallás esetében az általános szabályok szerint történik, vagyis a kötelezettség különbözete kerül felkönyvelésre.

Az éves elszámolás alapján kimutatott kötelezettség az önellenőrzést követően nem változik, itt rendező tétel könyvelésére nem kerül sor.

 

Példa:A gazdálkodó szervezet 2017. február hónapban felülvizsgálta a nyilvántartásait, és megállapította, hogy 2017. július hónapban helytelenül állapította meg a szakképzési hozzájárulás előlegét. 2017. július 16-án 1 350 000 Ft megbízási díjat fizetett ki, mely után nem került megállapításra, bevallásra és befizetésre 20 eFt szakképzési hozzájárulás.

Ebben az esetben 2017. július havi előlegbevallást önellenőrizni kell, és az önellenőrzésről elkészített 1608 bevallásban a vállalkozás 20 eFt kötelezettségnövekedést mutat ki. Az éves kötelezettsége a vállalkozásnak 2166 eFt-ról 2186 eFt-ra növekszik.

A helytelenül megállapított éves elszámoló bevallásról is önellenőrzést kell beküldeni.

 

A folyószámlára felkönyvelt december havi különbözet nem változik (esetünkben 200 eFt marad).

 

Greskóné Koller Krisztina

Saldo Zrt.

Saldo logo simple

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva