A duális képzések fejlesztése – Induló pályázatok

Megváltozott piaci igények

 

A magyarországi felsőoktatásra jellemző volt, hogy előtérbe helyezte az elméleti képzést, és nem volt elegendő lehetőség a gyakorlati képzésre az oktatás keretén belül. A munkáltatók részérő állandó igényként merül fel, és egyre szívesebben alkalmaznak gyakorlatközpontú oktatásból kikerülő munkaerőt.

A megnövekedett munkaerőpiaci kereslet a felsőoktatási rendszer átalakítását tette szükségessé. A 2015/2016. tanévtől a felsőoktatásban is lehetőség van a gyakorlatorientált képzések mellett a duális képzések szervezésére.

A képzési rendszerbe a felsőoktatási intézmények magukat a gazdálkodó szervezeteket is bevonják, és így valósul meg egy úgynevezett kooperatív képzési rendszer, azaz a duális képzés.

 

A duális képzés

 

Elengedhetetlen, hogy felidézzük a duális képzés pontos definicióját a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján.

E szerint duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

 

IMG_6721

 

Hogyan zajlik a duális képzés?

 

A duális képzés során a gyakorlati képzőhelyként közreműködő gazdálkodó szervezet a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve oktatja a hallgatókat a képzés során.

A képzésnek rendkívül nagy előnye, hogy a hallgató a képzés befejezésekor már többéves szakmai tapasztalattal is rendelkezik, így költséghatékony, mert további jelentős ráfordítás nélkül be tud illeszkedni a munkahelyekre, azonnal fel tudja venni a versenyt a tapasztalt munkavállalókkal.

A duális képzés szigorú minőség-ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzést szervező szervezet folyamatos minőségi auditáláson kell hogy részt vegyen. Az oktatóknak nem csak magas szintű elméleti, hanem gyakorlati tapasztalattal is kell rendelkezniük.

A felsőoktatási intézmény és a gyakorlatot biztosító képzőhely osztozik az adott képzés feladatain, közösen osztják be a képzési időt, azonban fontos feltétel, hogy a duális gyakorlatnak el kell érnie a teljes intézményi idő legalább 80%-át.

A képzőhelyen eltöltött gyakorlati idő alatt a hallgatók nemcsak gyakorlati ismereteket szereznek, hanem bekapcsolódnak az adott munkahely munkafolyamataiba, megismerik a gyakorlati élet során alkalmazott eljárásokat, módszereket.

Találkoznak a napi gyakorlat során felmerült problémákkal, azok megoldásával, szembekerülnek olyan helyzetekkel, ahol az elméleti tudás a gyakorlat során megszerzett tapasztalatokkal kiegészülve nyújt segítséget az adott feladat megoldásához.

A képzés szervezésének feltételei

 

A gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel szemben támasztott követelményeket, valamint a képzésben részt vevő szakemberhez kapcsolódó feltételeket a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) kormányrendeletben találjuk meg.

 

A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek

 

 • rendelkeznie kell az adott képzésre vonatkozó képzési tervvel, amely szorosan kapcsolódik (ráépül) a felsőoktatási intézmény tantervére.
 • biztosítani kell a hallgató folyamatos gyakorlati tudásának, készségeinek, kompetenciáinak fejlődését.
 • megfelelően kidolgozott értékelési rendszert kell alkalmaznia.

 

A gyakorlati oktatáshoz nemcsak megfelelő szakembert kell foglalkoztatnia a képzőhelynek, hanem a gyakorlati munka oktatásához megfelelő technológiák is szükségesek. Az oktatás során folyamatosan rendelkezésre kell hogy álljanak a megfelelő gépek, berendezések, anyagok, segédanyagok.

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

 

A duális gyakorlatban részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanács felé a képzéssel, a képzésben részt vevő szakemberekkel kapcsolatban. A Duális Képzési Tanács szakbizottsága végzi az ellenőrzéseket.

 

Új támogatási lehetőségek

 

Az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítására 2017. márciustól a felsőoktatási intézmények konzorciumainak lehetősége nyílik pályázat keretében támogatást igényelni a duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztéséhez, oktatási innovációhoz.

 

A támogatás

 • a szociális munka és a segítő szakmák terén, valamint
 • a mérnökpedagógia és
 • a szakmai tanári szakok

esetében igényelhető (EFOP-3.2-17).

 

A pályázat célja a felhívás szerint az Nftv. 1. sz. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények konzorciumai számára

 • az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása,
 • a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése,
 • felkészítés a partnerszervezeti, munkaadói környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben
 • a szociális munka és a segítő szakmák, valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok megerősítése, minőségének javítása.

 

A támogatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

 

Támogatási kérelmet két tevékenységre lehet benyújtani:

 • a szociális munkás szakképzettség vonatkozásában érintett alapképzési szakok, az arra épülő mesterképzési szakok a közösség építését szolgáló szakemberek képzését biztosító szakok, valamint a szakokhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó szakirányú továbbképzések fejlesztésre,
 • mérnökpedagógia, valamint műszaki, agrár, közgazdász és egészségügyi szakmai területhez tartozó szakmai tanárképzések, szakoktató képzések fejlesztésére.

 

A gazdálkodók kötelezettsége

 

A projekt szakmai megvalósítása során négy tevékenység elvégezése kötelező:

 

 • az oktatásmódszertan gyakorlat és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztést, tantervi felülvizsgálatot biztosítása,
 • a duális képzési formához igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom és taneszközfejlesztés,
 • pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatásmódszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak és gyakorló szakembereknek,
 • gyakorló szakemberek a képzésbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek, mesteroktató, óraadók felkészítő képzésének tartása.

 

Több területen választható önállóan támogatható tevékenység:

 

 • oktatási innováció (felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása)
 • készségközpontú tanterv átalakítás meghatározott területeken
 • duális képzés bevezetését támogató beavatkozások
 • közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások

 

A projekt megvalósítására 40 hónap áll rendelkezésre. Az igényelhető támogatás összege minimum 250 millió forint, maximum 420 millió forint vissza nem térintendő támogatás. Támogatási előleg folyósítására a felhívásban meghatározottak szerint van lehetőség.

 

IM002119

 

Hamarosan indul!

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2-től 2019. április 30-ig, a felhívásban meghatározott időszakokban kerülhet sor.

 

mobilphone

További részletek:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-352-17-dulis-s-gyakorlatorientlt-felsoktatsi-kpzsek-fejlesztse-s-oktatsi-innovci-a-szocilis-munka-s-a-segt-szakmk-tern-valamint-a-mrnkpedaggia-s-a-szakmai-tanri-szakok-esetben-1

 

 

Greskóné Koller Krisztina

Saldo logo simple

szak-button_2

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva